Информацаии и контакти на поединечните сектори

Амбасадорката

Оддел за економија

Оддел за конзуларни прашања

Контакт: Визниот оддел

Оддел за култура

Информацаии и контакти на поединечните сектори

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Skopje