Пријавувањето на работници испратени од странство во Германија ќе биде возможно да се врши онлајн од 1. јануари 2017 година

Mindestlohn Зголемување на сликата (© dpa-picture-alliance)

За сето време на нивната работа, на работниците кои што ќе бидат испратени од странство, треба да им се обезбедат работните услови кои што важат за Германија, како на пример минимална плата или минимален одмор.

Работодателите со седиште во странство односно давателите, кои што испраќаат работници за Германија или ги позајмуваат од давател со седиште во странство, заради тоа имаат обврска, да ги пријават своите работници во царина и да гарантираат, дека работните услови кои што важат во Германија ќе бидат запазени. Досега таквите пријави редовно беа доставувани по факс.

Од 1. јануари 2017 година, пријавата ќе може да се врши онлајн преку „Порталот за пријавување-минимална плата“ („Meldeportal-Mindestlohn“). Испраќање на пријава по факс на веќе познатиот број на факс ќе биде можно да се врши само до 30. јуни 2017 година.

„Порталот за пријавување-минимална плата“ ќе може од 1. јануари 2017 година да се повика директно преку интернет страницата www.meldeportal-mindestlohn.de или преку www.zoll.de во рубриката „Усллуги и датотеки“ („Services and Databases“). После краткотрајна постапка на регистрирање, пријавите ќе можат да бидат проследени онлајн. На тој начин, германската царинска управа, на сите учесници во оваа економска гранка им овозможува благовремен и безбеден инструмент за проследување на пријавите.

Lajmërimi i punëtorëve qe vinë nga shtetet e jashtme në Gjermani është i mundur prej datës 1. Janar 2017 edhe online

Për kohëzgjatjen e punësimit të punëmarrësve, të cilët dërgohen nga shtetet e jashtme, duhet të ju garantohen kushtet e të punës në qe janë në fuqi në Gjermani, si për shembull paga minimale dhe pushimi minimal.

Punëdhënësit me seli në shtetet e jashtme, gjegjësisht huazuesit e punëtorëve të cilët dërgojnë punëtorë në Gjermani apo i huazojnë ata në një huadhënës tjetër me seli në shtete të jashtme, janë të obliguar, që ti lajmërojnë punëmarrësit e vet në doganë dhe të garantojnë, që do ti respektojnë kushtet e të punës në Gjermani qe janë në fuqi. Deri me tani ky lajmërim rregullisht bëhej përmes telefaksit.

Nga data 1. Janar 2017 këto lajmërime duhet të dorëzohen përmes „Meldeportal-Mindestlohn“ (Portal lajmërimi-pagat minimale). Dorëzimi i lajmërimeve me telefaks ne numrat deri tani të njohur të telefaksit, është i mundur vetëm deri me datën 30. Qershor 2017.

„Meldeportal-Mindestlohn“ (portal lajmërimi-paga minimale) prej datës 1. Janar 2017 mund të arrihet direkt përmes faqes www.meldeportal-mindestlohn.de apo edhe përmes faqes www.zoll.de në rubrikën „Services and Databases“ (shërbime dhe mbledhja e të dhënave). Pas një procesi të shkurtër regjistrimi, lajmërimet mund të dërgohet online. Me këtë Administrata Doganore pjesëmarrësve afarist ju ofron një mundësi modern dhe të sigurt për dërgim të lajmërimeve.