Визи: Онлајн-закажување на термин за поднесување на барање за виза! // Viza: Caktimi i termineve tani vetëm në mënyrë elektronike

Schengenvisum Зголемување на сликата (© colourbox)

Од 28.01.2017 Амбасадата го промени закажувањето на термин за поднесување на национална виза. Сега имате можност во секое време да ги внесете Вашите податоци во предвидената листа за регистрација на термин и во секој случај ќе го добиете најраниот можен термин. Овластување на трети лица за да Ви закажат термин не е ниту потребно ниту пак има смисла.  

Предвидената листа за регистрација е поделена на:

-          Виза за работа

-          Виза за приклучување кон семејството и за приклучување
           на деца

-          Виза за плава карта / ЕУ, стипендии, студенти

Откако ќе ги внесете Вашите податоци во листата, во рок од 30 минути ќе го добиете првиот мејл-потврда со понатамошни податоци за постапката како и регистарски број. Неколку недели по Вашата регистрација, ќе добиете втор и-мејл со кој ќе Ви биде соопштен точниот термин за поднесување на виза (потврда на терминот).

Ве молиме имајте во предвид дека времето на чекање меѓу регистрацијата и потврдата на терминот може да изнесува неколку месеци поради големата побарувачка во моментот. Од тие причини Ве молиме да се откажете од поставување на дополнителни прашања. Претходна согласност од Сојузната агенција за вработување и / или договор за работа со одреден датум не се причини за добивање на посебен термин. Тој НЕ може да Ви биде закажан поради големата побарувачка! Ви Благодариме за Вашето разбирање.

Оваа нова постапка за закажување на термин овозможува поедноставување за сите подносители на виза. Сега можете во секое време да се регистрирате за термин.

 

Duke filluar nga data  28.01.2017 Ambasada ndryshon mënyrën e caktimit të termineve për viza kombëtare. Ju tani keni mundësinë, në çdo kohë të regjistroheni për një termin në listën e pritjes për caktimin e termineve, ndërsa në të gjitha rastet do të caktohet termini më i afërt i mundur. Autorizimi i personave të tretë për caktimin e termineve nuk është  as i domosdoshëm e as i kuptimtë.

Për parashtrimin e këskesës për vizë për Gjermani Ju nevojitet një termin për paraqaitje personale. Ju informojmë se në Ambasadën Gjermane në Shkup, kërkesë për vizë mund të parashtrojnë vetëm personat me vendbanim në Maqedoni dhe  që posedojnë letërnjoftim maqedonas ose leje qëndrimi për Maqedoni.

Secili parashtrues i kërkesës, kjo vlen edhe për fëmijët, duhet patjetër të  rezervoi një termin të veçantë / të regjistrohet në listën e pritjes.

Regjistrimi në listën e pritjes dhe caktimi i terminit në sistemin tonë online janë pa pagesë! 

Lista pararegjistruese është e ndarë në:

-          Viza për punësim

-          Viza për bashkim familjar dhe tërheqjen e fëmijëve

-          Viza për „Karta e Kaltër / BE“, („Blaue Karte / EU“), bursistë  dhe 
           studentë

Pasi të regjistroheni në listë, brenda 30 minutash do të pranoni një e-mail  konfirmues me informacione  plotësuese lidhur me procedurën si edhe një numër identifikimi.  Disa javë pas regjistrimit Tuaj përmes një e-maili të dytë do të informoheni për terminin e saktë për parashtrimin e kërkesës (konfirmimin e terminit).

Aplikuesit që kanë rezarvuar termin për kategorinë e gabuar, nuk do mund të parashtrojnë kërkesën dhe duhet të rezervojnë një termin të ri për kategorinë e saktë.

Ju lutemi  kini parasysh, se nga momenti i regjistrimit  deri tek konfirmimi i terminit, mund të kalojnë disa muaj për shkak të kërkesave të mëdha për momentin. Prandaj Ju lutemi të keni durim dhe të mos parashtroni pyetje plotësuese. Miratimi i Zyrës Federale për Punë dhe / ose kontrata e punës më një datë të caktuar për fillimin e punës nuk janë arsye për një termin të përshpejtuar. Për shkak të kërkesave të mëdha, një termin i tillë  NUK mund të caktohet! Ju faleminderit për mirtëkuptimin.

Kjo mënyrë e re e caktimit të termineve sjell lehtësim për parashtruesit e kërkesave për viza. Ju mundeni pra në çdo kohë të regjistroheni për një termin.