Информации на конзуларниот оддел

LKW Parkplatz

Забрана за камиони за време на летниот распуст

Од 1-ви јули до 31-ви август камионскиот сообраќај во Сојузна Република Германија е ограничен.

Со забраната се опфаќаат следните возила:
Камиони со дозволена вкупна тежина од повеќе од 7,5 т како и камиони со приколки.

Време на забрана: Секоја сабота од 1-ви јули до 31-ви август од 7:00 до 20:00 часот.

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ОД ОДДЕЛ ЗА ВИЗИ / ME RËNDËSI

Новина за македонските граѓани, кои патуваат со биометриски македонски пасош во шенген-зоната на посета или како туристи.

Почнувајќи од 18.10.2013 год. согласно член 5 став 1 од шенгенскиот граничен кодекс се менува досегашниот начин на пресметување на дозволениот престој како во рамки на шенген визата, така и кај безвизното патување на лица од трети држави. Наместо досегашниот начин на пресметување на дозволениот законски престој од „90 дена за 6 месеци“, кој почнуваше да се пресметува од денот на влез во земјата, отсега ќе има флексибилно пресметување на деновите на престој, односно при влезот во шенген зоната ќе се проверува колку од дозволените „90 дена престој во период од 180 денови“ се искористени во минатото.

До средината на јануари 2014 год. на сила е преодна одредба и до тогаш може да се случи, некој престој да биде дозволен според стариот систем на пресметување, но според новата одредба да се пречекорува дозволеното време на престој.

Начинот на пресметка на времето на престој според новата метода изработен од сојузнатата полиција (алтернативно и според досегашната одредба) во кратка иднина може да се најде на посебен линк, кој ќе го активираме тука после неговото официјализирање.

Ви посакуваме безбедно патување

Ваш оддел за визи

ME RËNDËSI:

Risi për qytetarët e Maqedonisë të cilët me pasaportë biometrike udhëtojnë në hapërisrën e Schengen-it për qëlllime vizite ose si turistë.

Duke filluar nga data 18.10.2013, në përputhje me nenin 5, paragrafi 1 të Kodeksit kufitar  të Schengen-t, ndryshon mënyra e deritanishme e llogaritjes së qëndrimit të lejuar, si në kuadër të vizave Schengen, poashtu edhe të udhëtimeve pa viza për persona nga vende të treta. Në vend të llogaritjes së deritanishme të qëndrimit të paraparë me ligj prej “90 ditësh në gjashtë muaj” i cili fillonte të llogaritet nga data e hyrjes në vend, në të ardhmen ai (qëndrimi i lejuar) do të llogaritet në mënyrë fleksibile, ashtu që gjatë hyrjes në hapësirën e Schengen-it do të kontrollohet, se sa ditë nga ato “9o ditë qëndrimi në periudhën kohore prej 18o ditësh” janë shfrytëzuar në të kaluarën.

Deri në mes të muajit janar 2014 në fuqi është një rregullore kalimtare, kështu që deri atëherë mund të ndodh që ndonjë qëndrim të jetë i lejueshëm sipas sistemit të vjetër të llogaritjes, mirëpo sipas rregullores së re ky qëndrim e tejkalon kohën e paraparë sipas ligjit (90 ditë në gjashtë muaj).

Ju urojmë udhëtim të mbarë

Zyra e vizave

ВАЖНО: Биометриски фотографии за аплицирањето!!!

Фотографијата треба да ги исполнува следните услови:
- Лицето треба да биде сликано од напред/фронтално
- Фотографијата треба да има димензии од 45 мм висина и 35 мм ширина.
- Очите мора да се отворени и јасно видливи
- Лицето треба да биде во центарот на фотографијата.
- Позадината мора да е бела.
Поопширни информации Ви нуди следниот линк.

Такса за виза

Патарина за товарни возила!

Од 1 август 2012 година прописите за плаќање патарина за товарни возила во Германија се променуваат! Информирајте се тука!

Информации на конзуларниот оддел и визни одредби

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

Адреса, работно време и достапност во итни случаи

Deutsche Botschaft

Сина карта ЕУ

Make it in germany

Поедноставено вработување за високо квалификувани кадри во Германија Заклучно со 1 август 2012 година се олеснети законските предусловите за стекнување работен однос на високо квалификувани стручни л...