Визни одредби за престој подолг од 90 дена

Барања за визи за престој од повеќе од 90 дена (на пример приклучување кон семејство- фамилијарна, за студирање, за склучување брак, за работна виза и за чување деца -Au-Pair-) се примаат од понеделник до петок само со претходно закажан термин, кој се закажува електронски !

закажете термин...

Achtung

Новост од 1 ноември 2017 за поднесување на барање за работна виза // Risi nga 1 nëntori 2017 në procedurën e vizave për punësim

За поднесување на барање за работна виза според § 26 став 2 од Регулативата за вработување (Регулатива за Западен Балкан) досега се препорачуваше да се побара претходна согласност („Vorabzustimmung“) од Сојузната агенција за вработување. Оваа процедура престанува да важи од 1 ноември 2017 г. Почнувајќи од овој датум, Сојузната агенција за вработување регуларно ќе биде вклучена во процедурата за виза. Потврдите за претходна согласност („Vorabzustimmung“) кои се издадени пред 1 ноември 2017 г. и натаму ќе важат, но нема да се третираат со приоритет при доделување на термин.

--------------

Deri më tani është rekomanduar që për parashtrim të kërkesës për vizë për punësim sipas § 26 paragrafi 2 të  Rregullores së Punësimit (Rregullorja për Ballkanin Perëdimor)  të kërkoni paraprakisht  lejen e punës („Vorabzustimmung“) në Agjencinë Federale të Punës. Kjo procedurë do të përfundojë më 1 nëntor 2017. Agjencia Federale e Punës, nga tani e tutje, do të përfshihet gjithmonë në procedurën e vizave. Parapëlqimet („Vorabzustimmung“) e lëshuara prej autoriteteve gjermane deri më 1 nëntor 2017 mbeten të vlefshme, por ato nuk trajtohen me prioritet gjatë caktimit të termineve.

Streichholzfamilie, (c) colourbox.com

Внимание: Новости при доселување на брачниот другар од странство во Германија!

Законот за спроведување на прописите на Европската Унија во врска со азил и престој стапи во сила на 28 август 2007 година.
Со овој закон, законската одредба за брачните другари кои се доселуваат во Германија (§§ 28, 30 AufenthG) се промени.
Од посебна важност е одредбата за доказ за основни познавања на германскиот јазик.

Füller

Образец за поднесување на барање за национална виза (престој подолг од 90 дена)

Од 01.07.2015 ќе се примаат само новите барања за подолг престој, кои можат бесплатно да се симнат од веб страната на Германска амбасада Скопје (www.skopje.diplo.de).

Bankkonto

Opening a limited-withdrawal bank account

With a limited‑withdrawal bank account you can provide evidence during the visa application process that you have adequate financial resources.

Упатства