Билатералните економски односи

Зголемување на сликата

Германија традиционално е еден од најважните трговски партнери на ПЈР Македонија. Најважните германски извозни стоки се предпроизводи за текстилната индустрија како и патнички и товарни возила, а Германија увезува од Македонија пред сé облека, лимови од железо или челик како и производи од прехранбената гранка. Билатералниот трговски обем во 2014 година изнесуваше 2,15  милијарди евра, во 2015 г. 2,53 милијарди евра и во 2016 г. 2,65 милијарди евра.

Германија ја има и водечката улога во областа на билатералната развојна соработка. Од 1992 година, на ПЈР Македонија од страна на Германија во рамките на финансиската и техничката соработка и биле потврдени 346 милиони евра. Тежиштата на соработката се политиката на заштитата на животната околина (особено снабдување со вода и третман на отпадните води), поддршка за обновливи видови енергија (ветер, вода) како и третото тежиште, поддршката при развивањето на пазарното стопанство, особено преку помош за банкарскиот сектор и за мали и средни претпријатија.

Трговија и инвестиции Германија - Македонија

Zeitungsseite mit Börsenkursen und Wasserwaage