Важна информација во врска со работни визи! Informacione të rëndësishme për vizat e punës!

19.10.2017
Achtung Зголемување на сликата (© dpa)

„Информациите, дека од 01.01.2018 г. ќе влезе во сила нов закон, кој ќе овозможи лица коишто не се граѓани на ЕУ да може да се вработат под исти услови како граѓаните од ЕУ, не се точни.  Ве молиме да се информирате на веб страната на Амбасадата преку линкот: Услови и време на чекање за издавање на работни визи.„

--------------------------------------- 

„Informacionet se nga 01.01.2018 do të hyjë në fuqi ligj i ri i cili mundëson që personat  që nuk janë qytetarë të BE-së, të mund të punësohen me të njejtat kushte si qytetarët e BE-së, nuk janë të sakta. Ju lutemi të informoheni në faqen zyrtare të Ambasadës përmes linkut: Kushtet dhe koha e pritjes për dhënien e vizave për punësim.”

© Германска амбасада Скопје

Важна информација во врска со работни визи! Informacione të rëndësishme për vizat e punës!

Visa