Rregullat për viza për qëndrim deri në 90 ditë

Formular aplikimi për vizë për qëndrim deri në 90 ditë

Dokumentat vijuese (formularë të formatit pdf) mund t'i shtypni (printoni)