Rregullat për viza për qëndrim mbi 90 ditë

Ndryshime në dhënien e termineve  për kërkesa për viza duke filluar nga dhjetori 2015

Që tani për parashtrimin e kërkesave për viza (viza turistike, viza afariste, viza pët bashkim familjar, etj,) është i domosdoshëm caktimi i termionit në mënyrë elektronike.

Në kuadër të zgjërimeve të shërbimeve, duke filluar prej datës 1 dhjetor 2015, termine për parashtrimin e kërkesave përt viza – gjegjësisht për viza-Schengen (viza turistike dhe afariste) si edhe viza kombëtare (bashkim familjar, studime, punësim, etj.) – caktohen tani vetëm në mënyrë elektronike. Linkun e nevojshëm për këtë e gjeni në faqen tonë të internetit. Në këtë mënyrë shmanget thirrja telefonike me pagesë në qendrën telefonike (Call Center). Parashtruesi i kërkesës për vizë mundet tani në mënyrë të pavarur, nga shtëpia tij, ta rezervojë terminin e dëshiruar për aplikim në një kohë të përshtatshme për të.

Ju lutemi për caktimin e terminit klikoni këtu (shqip dhe/and english)

Achtung

Risi nga 1 nëntori 2017 në procedurën e vizave për punësim

Deri më tani është rekomanduar që për parashtrim të kërkesës për vizë për punësim sipas § 26 paragrafi 2 të  Rregullores së Punësimit (Rregullorja për Ballkanin Perëdimor)  të kërkoni paraprakisht  lejen e punës („Vorabzustimmung“) në Agjencinë Federale të Punës. Kjo procedurë do të përfundojë më 1 nëntor 2017. Agjencia Federale e Punës, nga tani e tutje, do të përfshihet gjithmonë në procedurën e vizave. Parapëlqimet („Vorabzustimmung“) e lëshuara prej autoriteteve gjermane deri më 1 nëntor 2017 mbeten të vlefshme, por ato nuk trajtohen me prioritet gjatë caktimit të termineve.

Füller

Formular aplilkimi

Nga data 01.07.2015 do të pranohen vetëm kërkesa e reja për qëndrime afatgjate, të cilat mund të shkarkohen falas nga veb faqja e Ambasadës Gjermane Shkup (www.skopje.diplo.de).

Streichholzfamilie, (c) colourbox.com

Vini re: Risitë lidhur me shpërnguljen e bashkëshortit/es në Gjermani!

Ligji për zbatimin e rregullave të Bashkimit Evropian lidhur me azil dhe qëndrim hyri në fuqi më 28 gusht në vitin 2007.
Me këtë ligj u ndryshuan rregullat për bashkëshortët të cilët shpërngulen në Gjermani (§§ 28, 30 AufenthG).

Rëndësi të veçantë ka rregulla për paraqitjen e dëshmisë për njohuri elementare të gjuhës gjermane.

INFORMACIONET PËR VIZË AKTUALIZOHEN!